Nieuwe wetgeving incassokosten per 1 juli 2012

Per 1 juli 2012 geldt een nieuwe wet voor het in rekening brengen van incassokosten. Per deze datum is een vastgesteld maximumbedrag aan incassokosten dat in rekening mag worden gebracht bij de debiteur. De wet biedt zekerheid over de hoogte van incassokosten en voorkomt discussies over de vraag of deze kosten terecht in rekening zijn gebracht.

De nieuwe wet is van toepassing op geldvorderingen waarbij debiteur vanaf 1 juli 2012 in verzuim is. Indien de betaaltermijn van uw factuur bijvoorbeeld op 25 juni 2012 is verstreken, dan geldt de nieuwe wet niet.

Wat betekent de nieuwe regeling voor u als schuldeiser?
Het is belangrijk dat u uw aanmaningsprocedure aanpast. Als u niet aan de eisen voldoet die de nieuwe wet stelt, dan zullen de gevorderde incassokosten in geval van een gerechtelijke procedure door de behandelende rechter niet worden toegewezen. Dit houdt in veel gevallen in dat wij dan genoodzaakt zullen zijn om die kosten bij u in rekening te brengen.

Om te voorkomen dat u – in plaats van uw debiteur – de incassokosten moet betalen, hebben wij voor u een onderstaand stappenplan gemaakt.

Stappenplan:

1. u stuurt uw factuur met een duidelijke betalingstermijn (meestal 14 of 30 dagen);
2. nadat de bovengenoemde betalingstermijn is verstreken, is uw debiteur in verzuim. U dient vervolgens een aanmaning te versturen die aan de volgende criteria voldoet:
a.   de debiteur dient in de gelegenheid te worden
gesteld om de hoofdsom (lees: factuurbedrag)
alsnog te voldoen binnen 14 dagen na
dagtekening van de brief (aanmaning);
b.   op de aanmaning dient te worden vermeld het
exacte bedrag aan incassokosten dat in rekening
wordt gebracht indien debiteur de hoofdsom niet
binnen 14 dagen na dagtekening van aanmaning
betaalt;
c.   de onder b. genoemde incassokosten dienen te
worden berekend aan de hand van het schema:
hoofdsom hoogte incassokosten
over de eerste € 2.500,00 15% (min. € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10%
over de volgende € 5.000,00 5%
over de volgende € 190.000,00 1%
over het meerdere 0,5% (max. € 6.775,00)

soms verhoogd met de btw, zie hieronder.

d.  indien u niet btw-plichtig bent dan dient er 21% btw
over de incassokosten in rekening te worden
gebracht; dit dient expliciet in uw schrijven te
worden vermeld;
e.  u dient te vermelden dat u uw vordering uit handen
zult geven indien er niet binnen 14 dagen na
dagtekening van de brief wordt betaald.
Met deze calculator kunt u de juiste incassokosten over uw factuurbedrag berekenen.

Meerdere vorderingen op dezelfde debiteur.
Indien u nog geen aanmaning heeft verzonden en u heeft meerdere vorderingen op dezelfde debiteur dan dient u alle hoofdsommen bij elkaar op te tellen en over dat bedrag de incassokosten te berekenen.

Is uw debiteur een bedrijf?
In dat geval zijn de bovengenoemde regels ook van toepassing. Voor wat betreft overeenkomsten tussen bedrijven onderling kan worden afgeweken van de regelgeving. Bijvoorbeeld door middel van algemene voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing kunnen zijn.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!